8
: 1
: 0.1 .
: 1
: 1 .
: 1
: 10 .
: 13
: 129.5 .
-
   
     
0.1 0.261 31
0.2 0.521 32
0.5 1.31 32
1 2.61 32
2 5.21 31
4 10.41 31
8 20.81 31
16 41.61 31
32 83.21 31
64 166.41 31
   
     
#
9590.10.269580.10.26
Amir
Yasser


9570.10.26


Elena
Liss
9560.51.39550.10.269540.10.26


Ksusha
Ksusha
9530.10.26

Elena
Liss9520.10.26
Elena
Liss
Walter
Esposito

9510.10.26


Walter
Esposito
9500.20.52


Daniel
Stefanuti